Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook naar die gewesten medebrachten. Uit de aloude gedenkstukken, welke in de laatste tijden aan het licht zijn gekomen , blijkt, dat zij zich aan de grootste gruweldaden overgaven, en honderden Portugeezen en bekeerde inboorlingen een wreeden dood deden sterven, alleen omdat zij Roomsch-Katholiek waren.

?. Om de koopvaardijvloten voor vijandelijke aanvallen te behoeden, staken ook geregeld oorlogschepen in zee. Deze nu zochten alom de Spanjaarden en Portugeezen op, en droegen in verschillende gevechten de zege weg. Een eerste treilen echter liep voor de onzen minder gunstig af. In 160t> namelijk werd Reinier Klaassen bij Kaap St.-Vincent door eene Spaansche vloot aanbevallen. Hij verdedigde zich dapper, maar eene nederlaag voorziende, verkoos hij den dood boven de gevangenis. Hij wierp eene brandende lont in het kruit en vloog met 60 strijdmakkers in de lucht. Deze roekelooze daad was geene edele zelfopoffering, maar dient als zelfmoord gebrandmerkt te worden.

In 't volgende jaar herstelde Jacob van Heemskerk, reeds bekend door zijn tocht naar Nova-Zembla, de geleden nederlaag. Hij behaalde namelijk bij Gibraltar eene schitterende overwinning op den vijand; jammer genoeg schoot de dappere vlootvoogd er zelf het leven bij in.

8. Gedurende het 12-jarig bestand breidde zich de handel meer en meer uit; nieuwe koloniën werden gesticht op de kust van Guinea, in Afrika, en telken jare maakte men nieuwe veroveringen in de Oost. Ontzaglijke rijkdommen stroomden de Republiek toe en Amsterdam gold eerlang als de eerste handelsstad van Europa. Ook de walvisch- en haringvangst werden op

Sluiten