Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks brak de volgende morgen aan , of de strijd werd met kracht hervat. Nu geraakte Tromp in het grootste gevaar. Op zijn schip waren reeds meer dan 100 manschappen bezweken, toen De Ruyter hem kwam ontzetten. Den heelen dag duurde het gevecht, en tegen den avond moest de vijand wijken. Toen 's anderendaags de Engelschen koers zetten naar de monden der Theems werden zij door onzen admiraal achtervolgd. Een vijandelijk schip met 90 kanonnen raakte vast op eene zandbank en werd door de Hollanders verbrand. Nadat nu de Engelsche vloot nog eene versterking van 25 schepen had gekregen, werd er op den 14»- Juni nogmaals gestreden. De Ruyter brak door de Engelsche schepen heen en zegevierde. Zoo eindigde de beroemde vierdaagsche zeeslag, wellicht de vreeselijkste strijd, dien onze vaderen ter zee leverden. Hij kostte den Engelschen 5000 dooden en 3000 gevangenen. Drie en twintig groote schepen werden door de Hollanders vernield, terwijl de overige erg beschadigd waren.

«. Dat de onmiddellijk daarop geleverde t w e e d a a gsche slag bij Duinkerken te onzen nadeele uitviel wordt door sommigen geweten aan Tromp, die De Ruyter in den steek liet. Die nederlaag echter wischte onze dappere zeeheld uit door zijn beroemden terugtocht, die hem den lof verdiende van Frankrijks koning. Deze toch zou gezegd hebben : « Al hadde De Ruyter geene andere heldenfeiten verricht, dan zou hij om dit eene reeds den naam van den grootsten zeeheld van zijn tijd verdienen."

7. Terwijl Engelschen en Hollanders elkaar op zee bestreden, werd de stad Londen bezocht door twee

Sluiten