Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Maar ziet, daar wordt Napoleon in 1804 tot keizer van Frankrijk uitgeroepen, en vijand als hij was van de republikeinsche regeering, wilde hij ook hier het éénhoofdig bestuur herstellen. Voor zijn ijzeren wil moest de Bataafsche Republiek bukken, en in 1805 kwam Rutger Jan Schimmelpenninck aan het bestuur. Hij droeg den ouden titel van « raadpensionaris", en regeerde met een bijna onbeperkt gezag.

8. Doch de onafhankelijkheid van ons land mishaagde weldra den dwingeland en daarom verplichtte hij ons, zijn broeder, Lodewijk Napoleon, tot koning te vragen. Zoo werd de Bataafsche Republiek veranderd in het Koninkrijk Holland (1806—1810.)

De nieuwe vorst behartigde het welzijn zijner onderdanen en verwierf hunne achting door zijne menschlievendheid. Deze toonde hij vooral in 1K07 bij het springen van een kruitschip te Leiden , eene vreeselijke ramp, die aan velen het leven kostte; alsook bij de groote overstroomingen , die in de twee volgende jaren ons land teisterden. Lodewijk kwam de slachtoffers dier ongelukkigen met vorstelijke vrijgevigheid te hulp.

Om de welvaart van zijn volk te bevorderen, liet hij, tegen den wil en het verbod van zijn keizerlijken broeder , in het geheim den handel met Engeland toe en verzette zich ook met kracht tegen andere dwangmaatregelen van Napoleon. Deze werd hierover zoo verbitterd, dat hij een deel van ons land bij Frankrijk voegde. Lodewijk, daarover gebelgd, deed in 1810 afstand van den troon. Dit was juist het verlangen des keizeis, die jiu aanstonds geheel ons land met zijn rijk vereenigde. ^ S[

Sluiten