Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

». Zoo verloor Nederland zijne vrijheid; het werd in departementen verdeeld, en de oude namen der provinciën gingen verloren. Amsterdam werd de 3e hoofdstad des rijks en Le Brun, vroeger consul met Napoleon, zou als gouverneur ons land geheel op zijn Fransch besturen. Een leger van politie-agenten en tolbehambten overstroomde ons arm vaderland om te waken voor het nakomen der keizerlijke bevelen en de bevolking haar geld af te persen. De zoo gehate dienstplicht werd ingevoerd en Nederland zag duizenden zijner zonen inlijven bij het leger van den dwingeland.

ÏO. In het jaar 1811 kwam Java aan de Engelschen en het eilandje Decima, in Japan, was het eenige, waar onze driekleur nog wapperde. Was het wonder, dat het diep vernederde vaderland vurig naar redding en bevrijding verlangde, en dat het de eerste gelegenheid aangreep, om het gehate juk der Franschen af te schudden ?

• <■ AJ .

■ • ^ •

46. Napoleons val. Nederland weder vrij. (1813.)

I. De overwinnende legers der Franschen hadden reeds half Europa voor de macht van hunnen keizer doen bukken. Nog slechts twee volken, Engelschen en Russen, weerstonden zijn gezag. Door het verbod aan de Europeesche vorsten om met Engeland handel te drijven , had hij dit land reeds groote schade toegebracht, maar eenmaal, zoo hoopte hij, zou hij het door kracht van wapenen geheel naar zijn wil buigen. Doch

Sluiten