Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Het gansche land juichte nu in de blijde hoop op eene betere toekomst. Engeland gaf ons de veroverde koloniën terug. De mogendheden, te Weenen vereadêj erkenden de keuze van Willen, .1» vors, en,ergrootten zijn grondgebied met België. Het groothertogdom Luxemburg werd hem toegewezen, als vergoeding

voor eenige Duitsche gewesten, welke zijn vader vr ger ontvangen had , en die thans aan Pruisen waien

gekomen.

47. Slag van Waterloo. (1815.)

1 Eer wij de regeering van onzen eersten Koning

gaan bespreken, willen we nog eene gewichtige gebeurtenis vermelden, die den Franschen geweldenaar voor goed zou vernederen; wij bedoelen den slag van Waterig Reeds bijna negen maanden had Napoleon op Elba doorgebracht. Scheen hij zich aanvankelijk in zijn lot te schikken , ten laatste werden hem de kusten van het kleine eiland te eng, en hij vormde het plan zijn krijgsgeluk andermaal te beproeven. Gedurende de afwezigheid van den Engelschen kolonel, Campbell, z n kwaker, scheepte hij zich in met 1140 trouwe soldaten, en landde den 1" Maart 1 Blo, te Cannes aan de zuidkust van Frankrijk. Zoodra hij aan stapte, weerklonk de kreet: « Leve Napoleon . Leve

FrtTi^r zette zijn tocht voort, en weldra stond hij aan het hoofd van 80 000 krijgers. Lodewijk XVIII vluchtte uit Parijs, en reeds den -20" Maart werd Napoleon

Sluiten