Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bertrand," sprak hij tot den generaal, die hem vergezelde, « de Engelschen wachten ons af; morgen zullen

wij komen." „ , .

7. Den 18e" Juni om 12 uur jieeft liet Fransche

geschut het teeken tot den aanval. De linkervleugel opent het vuur op het kasteel van Hougemont, welks verdediging aan de Nassauers was op^edra^en. ISey valt een ander punt aan , waar zich de Duitsche troepen versterkt hadden. Napoleon had dezen dubbelen aanval gelast, om de aandacht der vijanden naar dien kant te trekken , en dan met zijne hoofdmacht door de strijdlinie der Engelschen heen te breken. De prins van Oranje, aan het hoofd zijner Nassauers en Nederlanders, slaat den aanval van den linkervleugel der Fransehen af; maar Ney bemachtigt de stelling der Duitschers, nadat dezen tot den laatsten man bezweken

Ondertusschen rukt ook de hoofdmacht der Franschen tegen Wellingtons stelling op ; en al bren-en de kogels der Engelschen dood en vernieling in hunne rijen, "zij vervolgen hun marsch en winnen voordurend veld. Daar vertoonen zich plotseling Pictons dappere Schotten ; de Franschen slaan. « Valt aan met de bajonet 1" beveelt de Brit, en Napoleon ziet zijn voetvolk bij honderden sneuvelen. Dan waarschuwt hij zijne ruiterij en eenige regimenten snellen terstond met lossen teugel aan. Zoo vreeselijk is de schok dat de troepen van Picton moeten wijken , nadat de hel der manschappen en ook hun aanvoerder gevallen is. Tot overmaat van ramp voor de bondgenooten komt ook Ney, aan het hoofd van 1 2 000 ruiters, den keizer tegen de Engelschen ter hulp. Verwoed is zijn aanval

Sluiten