Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaring der ,Belgen, begonnen Engeland en Frankrijk geweld te gebruiken. De Engelschen legden beslag op onze schepen en de Franschèn zonden Gérard naar Antwerpen om die stad te bemachtigen. Hij dwong Chassé tot de overgave der citadel en Koopman tot het prijsgeven der Scheldevloot, en hare dappere verdedigers gingen als krijgsgevangenen naar St.-Omer, in Frankrijk. Spoedig echter werden zij weder eervol ontslagen.

9. Willem 1 bleef nog steeds weigeren de Belgen als een vrij volk te erkennen, en hij volhardde daarin tot het jaar 1839. In al dien tijd hield hij een leger op de been van meer dan 100 000 man. Dit kostte het land zulke zware sommen gelds, dat men ten laatste 's konings gedrag algemeen afkeurde. Hij verloor daardoor zelfs de genegenheid zijner Nederlandsche onderdanen. Eindelijk werd de vrede met België te Londen geteekend , waarbij Maastricht aan Nederland kwam , terwijl Limburg en Luxemburg onder de beide landen verdeeld werden. België zou daarenboven een gedeelte van den interest onzer slaatsschuld betalen ; eene verplichting, waarvan het eerst ontheven is in 1873, toen voor het laatst nog 8 9001 >00 gulden werd gestort.

10. In 1840 deed Willem I op het Loo afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon, Willem II, die in 1792 geboren, reeds den ouderdom van 48 jaren had bereikt. Willem I, die nu den titel van Graaf van Nassau voerde, vertrok kort daarop naar Duitschland. Hij overleed te Berlijn, in liet jaar 1843.

Sluiten