Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het algemeen aan het verlangen des volks. Voor de koloniën, nu meer rechtstreeks afhankelijk van het bestuur in Nederland , werd beter zorg gedragen De handel en de nijverheid namen eene nieuwe vlucht en de kunsten en wetenschappen ontwikkelden zich in het vrije Nederland onder zijn vredelievenden koning. Eens te meer werd het dus bewezen, dat een land gelukkiger is onder een vorst, die den vrede bemint, dan onder een, die eigen roem zoekt in oorlogen en

groote krijgsbedrijven.

3. Geven wij nu een kort overzicht van de gewichtige gebeurtenissen, waaraan de regeering van Willem III zoo rijk is. In 185*2 werd de droogmaking voltooid van het groote Haarlemmermeer, waaraan men niet minder dan 13 jaar had gearbeid. De belangrijkheid van dit werk zal men beter begrijpen , als men weet, dat daardoor 17 000 hectaren vruchtbare bouwgrond

zijn aangewonnen.

4. In het belang van den binnenlandschen handel werd in 1860 de Wet aangenomen tot het aanleggen van staatsspoorwegen. Wie thans eene reis doet door Nedei • land of zelfs maar eene kaart van ons vaderland /.iet, merkt op, dat er bijna geene plaats van eenig aanbelang is, die niet door één of meer spoorlijnen met andere in' gemeenschap staat. Die uitbreiding van het spoorwegnet maakte het in ons waterrijk Nederland dringend noodzakelijk , dat er vele en kostbare bruggen werden aangelegd. Onder deze noemen wij slechts die over het Hollandsch Diep, welke in 1871 werd voltooiden millioenen guldens kostte. Het was dan ook een reuzenwerk, dat de bewondering der vreemdelingen wekte.

». Ook de handel met hel buitenland trok de aandacht der Regeering. In 1863 stemde men in de Kamers

Sluiten