Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Dank Jesus! dank, voor Uwe groote liefde,

Gij gaaft aan ons, in 't uur van Uwen dood, Toen U aan 't kruis het vreeslijkst leed doorgriefde,

Uw Moeder lief, tot hulp in ied'ren nood. Dank, Jesus! dank, Dank, Jesus! dank.

3. Dank, Jesus! dank, onzicht're gloriekoning,

Hoe lieflijk is Uw tabernakeltroon;

Hier koost Ge^om ons Uw zegenrijke woning, Hier blijft Gij ons ten pand van 't eeuwig loon. Dank, Jesus! dank, Dank, Jesus, dank.

4. Dank, Jesus! dank, voor al de kostb're gaven,

Ons in Uw Kerk zoo ruimschoots toebereid; Gij wilt ons hier met Uw vertroosting laven, En wacht ons eens in 't oord van zaligheid. Dank, Jesus! dank, Dank, Jesus! dank.

41. Geloofd zij Jesus Christus.

Refrein. 1. Geloofd zij Jesus Christus In alle eeuwigheid!

Die kwam als mensch op aarde,

Zoo langen tijd verbeid. Des Vaders eeuw'ge Zoon Daalt van zijn hemeltroon. Refrein. Geloofd zij Jesus Christus In alle eeuwigheid!

Sluiten