Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. B»v,BAn waarover men den stekeligen baard bereikte, die, !*ên zwart en lig als het hoofdhaar, tot op den gordel nederdaalde.

oogen van dit geheimzinnig personage schenen in zich ?elven gekeerd en nimmer te kunnen worden afgetrokken ^orhetIT, ham nmrinede 't Keen hem het voorrecht verschafte, dat men, fn het staren op zijn kunstverrichtingen, omtrent den weg, dien zgn blikken namen, altijd misleid en door zijn toeren des te eerder

VtatZ kokeier stond een kast, of soort van vliegende apotheek,

in dien opzichte van onze hedendaagache ™ïoti»

aa± .jj behalve een aanzienlijke hoeveelheid neschjes, potje» ooetere ook een menigte voorweden bevatte, wier nut en strekking zich 'bij de beschouwing geenszins raden lieten, maar <|e verklaring van den verkooper noodig hadden. Voor hem was eentafeltje geplaatst, waarop al hetgeen te diertnd het vereischte eener goochel-

6*1»»

den bewaarde gewoonlijk een volstrekt stilzwijgen, t zg dat hjj de Holiandsche, off als men toen zeide, de Duitsche taal met genoeg.„,m machtig was om zich te doen verstaan, t zy dat hij züner achtbaarheid te kort te zullen doen, indien h^ zich vernederde om tot gew^ne menschen het woord te voeren. Hij het deze ^k over aan zijn metgezel of hansworst, die aan zijn radde tong e\envo«l beweging, als ziin meester rust aan de znne gar.

Deze ambtgenoot of medehelper van den kokeier was, geljjk al narren ^nouds, in een veelkleurig gewaad uitgedost, prgkende hg mit een half rood, half geel buis en met groene hozen: een houten 11 nt v,rits Hie door ziin lederen goruel gestoken was, duidde Sn hoedSheid <£ zSwel als de \ellen, die aan zijn zotskap en gewaad Mingelden. Een roode, naar boven gekrulde neus, die een oeriMe verknochtheid aan het druivennat kenteokende, levond£e S oogen en een dubbele rij hagelwitte tanden, §aven aan zim gelaat een vroolyke en onbezorgde uitdrukking, die niet wemig wsrd verhoogd door de wijnmoer en het meel, waarmede het voorhoofd en de wangen bestreken waren. Op zün schouder zat een aap, verscheidene der omstanders ergerende door zijn kleeding, die

"iTt^rrs1 ".mi r, gdnk»«

saM vs

ienezingen door den grooten man uitgewerkt ot nog uit te ""erken, en op ongehoorde en schier ongelo^ijke kunstverrichtingen, die li» «Fö* pon olies te boven gaande gemakkelijkheid uitvoerde. Nu eens breidde hij al de verdiensten des kwak^vers uit ui een 1**$ en bloemrijk verhaal, hetwelk hij met vaardigheid doch tevens met gepasten nadruk, waar die behoorde, in vrij verstaanbaar Hollandsch, ofschoon met een eenigszins hoogen tongval, opsneed, dan we

Sluiten