Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onz®1 lezers nog meer dan Claes Gerritsz verwonderd zijn geweest, twee Italianen te Haarlem en in het gevolg van den Graaf aan te treffen, en deswege eenige opheldering verlangen, welke wij ook gaarne te dezer plaatse geven daar wn dit ^ooven welke, in verbalen val len a£d 12

d,en, lezer gedurende het gansche werk in een pijnlijke onzeker-

is om dnn' enu + J?u"teiï' melker verstand noodzakelijk

°if. d®,? 1, jVa.n het geheel met ieder oogenblik te verliezen,

z§de vewihuiven! nnS' me6St n0°dige' tot de laatete blad"

A?n, hen'. di«? 'de geschiedenis des Vaderlands beoefend hebben nnm !i8ewl8jnle 01}°ek(;nd wezen, dat Jan van Beaumont,'s Graven oom en een der volmaakste Ridders van zijn tijd, door godsdienst-

i7i 9r,fnffl6^eD!? ln,den Ja,re 1381 een veldtocht tegen de Saracenen Ri^L?je de,edJ alwaar kem vele Hollandsche In Henegouwsche Ridders gevolgd waren. De roem van dapperheid en beleid welke

de^dl^W WaS ge,gaan' hl?d, ook biJ edellieden van vreemde lanP8e7u i om Z10h onder zulk een waardig krijgshoofd nf i®,wapenkun8t b?kwaam te maken, en lauweren te verwerden ïLZt °^/enJ^3 verkregen roem te handhaven. OnTrTzé laatsten onderscheidde zich een edelman uit Opper-Italië Carlo

waren met Sïtt™ W6C knaP?n' der kindsheid nauw ontwassen, ™ fi j gekomen, en onder de namen van Rinaldo (of Rei-

Hnn inn» Verona aan Beaumont voorgesteld geworden

Hoe jong nog reeds vroeg gaven zij blijken van dapperheid en

ITTT Zlch de ViendschaP van den Senegouwer T eln' der jd nj ?'tCenen /el®Xerd? gevechten bekwam Carlo della Scala en hofio 6 W°r Jn em^e v°elende naderen, riep hij Beaumont !n Lji jongehngen aan het ziekbed, waarop hij lL Uitgestrekt en deelde hun de volgende omstandigheden mede. g '

fWl» ^fn°Daa Ui 4er aanzienlijkste geslachten geboren, had Carlo della Scala zijn jongelingsjaren door al die genoegens en

verschaffen1 welke rijkdom en aanzien \unnen

verscnanen. £,en enkele zaak ontbrak aan z jn geluk, of liever be-

Sr lrfüT-gf -e/mu"ej; het ™ bezit eener gade, waardig. Vurig beminde hij de schoone Bianca di Salerno • doch hopeloos was zijn liefde: daar niet slechts de vader X? Veroneesche schoone zijn aanzoeken had afgeslagen- maar ook zii

seh2 ^--«-betuigd had, dat h/zichgmetW vriend® schap en achting tevreden moest stellen, daar zij hem nimmer we-

veritet hifrifn5 ™Hen'+ ^r008te?00® °ver haar herhaalde weigering, vei liet hij zijn vaderstad om m den krijg zijn liefde te vereeten

derT t.™,r terugkwam vond hi, den staat van zaken veranlo's p°r 8ng haars vaders de echtgenoote van Car-

lo s bloedverwant, Francesco della Scala, en die Francesco de dwin-

fn bedoTnLf1vart^tad gew°lden. Onwillig, om de snoode inzichten en bedoelingen van dezen booswicht door zijn tegenwoordigheid ca S-gen, of zich in diens paleis te vertoonin.TaC h!t vo«! werp zgner liefde onder de heerschappij eena anderen terug te

Sluiten