Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é.dHFr"le: ■ss» ^w'iS^b,sSd!ïj^t

niete1JonbülütC\aTtrKefiPeTnlZt± "dDatJde Graaf

strijdt." ' le^a dat met den Ridderplicht

zegX'warfflïrr^6^ '7^^ » * korte woorden

gebied de wet gingen stellen '» W1J ° eens op hun «"»«!-

s&pJZ iïfert*3±?Lssï^nzeide Deodaat: »b*

dezenHTeZren03rn°he?eJ;l™er!!lg^ de Graaf' la<*ende: -niaar

wsp^rt ™" g^dmenenm^SJhap1Jen

ftsarv ïssrïvi

SSrs i™ «. ssis£t!

fJK'M utïïïr"moto 0,"ed'1«ks ™»» te vorderen,

*gj5£S&

hebt knnfiti hÏ 'u^u.0 giJ,ëeen lnvloed bij de oude Heeren

ÜJEafs ÏTS? fiSKflESSK

aSa'£s?&ïftfts

, Waai lijk! uw vriend Reinout misschien?"

Sluiten