Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b« *»«• *-

de kokeier, zich weder van ^ tTV i reed llem op zijde: en terd® hem de volgende woorden inf nS 4881 bedienende, fluis-

raa^ti^n EdelmaM^efklnnenHdéed?" " **" d®n Wettigen zoon eens

vriend was"°Ut? 7X068 Deodaat> wiens eerste gedachte voor zijn

ware/''zeide h^^urf ikST ^ '0fT,er wat voor hem te doen Ien wilt, zal ikVaa^de eersteSl^0^ T-P 0n8

Jk begeer niets verder te w3 »l ^ j 1glven"

achting aanziende: ,ik hecht vMJ. zeide Deodaat, hem met vergij mii verhalen kunt- en ten (wmI i weinig geloof aan 't geen door Reinout gedeeld wordt 7™ b?geer ik geen rang, die niet

op, en ik zal afwachten of 'hij züfzoon"*^6 v *' 20 hem dan mg met opdringen aan hem Ie 1?,^ erkennen; maar ik wil handen overgaf. Gij verstaat 'mii i ™ï ^ ni.'jn jeugd aan vreemde want de pogingen,dfe tó hüT'JJTlaat.,H ]*nd' ik ™ad het u: zouden u duur te staan fomen." °m eden verschalken,

weldraSMnêdehpoortdvangheth|oomaf?S dA8P0,ren',en bevond zich in welken hij zich lilt a™,™0u°mallge ,kl?°ster. 's Graven naam spoedigen toegang, maar hii Wpr5' 7erscj} S I16111 alleen een Aylva6en den lft, ^s een ond« t0d°?r deJFriezen' altha™ dolt 2lcb ,b« haar voogd bevond, verlietffivSSkfF* S- die

Echter fronste zich het voorhoofd dm- j- j 3 zlJn komst-

boodschap hoorden, welke Deodaat hnn oen ziJ de

len zagen zwijgend voor zich iWt• te verbracht. Avlva en Adeeaan het venster staan* mi T)an*ïo i ^ w©ndde zien om en erine lijkheid had om niet tebe^fft^a^Y^ W'™ bet^ iets te zeggen hadden, begaf zich nLr%« • edelllede_n elkander

RVU1" .»en ?nverschillig gesprek. J°nge maagd en begon

ben geraadpleegd6; fm^'ambtgenoot Ad80?^68 "t? Adeelen te hebvan s Graven beleefdheid gebruik mak«n 6 ü lk,zullen volgaarne vrouw betreft, wij mogendfevnnr T doch wat onze ionk-

sche bloemen zouden aan het hof ^ a """emen. Onze Frieplaatst zijn." 8811 fiet hof des Graven van Holland mis-

ïtSSJ ïïrr "iSt»8;1»". n» w v„.

ü ,, ï ,een norschen toon- het ia "L T"'®0"' zeiae

ge°Snt»hofh0mmel8 te ^ ^ ASr^tlSSZ ufr

ee^I^a°0^°^^dDSeennhTmmels'"maarebMen>1b^atSed'aa^*'t"da' bet

gel gewapend zijn en de vreemde - bevat' dle me* een an-

Sluiten