Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter te hebben gewisseld, betreffende de wijze, waarop deze de gevangenen moest behandelen, begaf zich naar het vertrek van M ulzy, die zich opnieuw in haar verwachting teleurgesteld vond, toen zij, in stede van den monnik, haar gastheer terugzag, wiens ii-»l en ernstig wezen weinig goeds beloofde.

.Meisje!" zeide hij, op een langzamen, indrukwekkenden toon: „ik heb naar de herberg gezonden: maar men weet daar evenmin als hier, waar de man gebleven is, dien gij zegt, dat u vergezelde. De kasteleines kan niets tot uw voor- of nadeel getuigen: zij beklaagt zich alleen, dat gij bij nacht en ontijde haar huis verlaten hebt. Hier zijn uw kleeaeren, welke zij u terugzendt."

liet deze woorden overhandigde hij haar het pakje, dat Daamke had medegebracht. .

.Helaas!" zuchtte Madzy, met angstig handenwringen: „moet ik duji zoo miskend worden/ o! ik smeek u, edele Heer! laat mij van liier gaau. Mijn paard staat aan de herberg' ik zal een wegwijzer aemen — maar ik moet weg: — mjjn maagschap zal ongerust over

mij wezen." ,

,Gij zult gaan waarheen gjj wilt, zeide Arkel op een onverschilligen toon: „doch alleen laat ik u niet vertrekken. Het dorp is bezet en de weg vol krijgsvolk: een reis door het Sticht zou voor een meisje alleen, gevaarlijk zijn. Gij zijt bovendien ongesteld de arts verbiedt alle zware beweging. Maar ik heb u een anderen voorslag te doen. Het is mijn voornemen van hier te gaan; en zoo onze wegen niet te ver uit elkaar loopen, wil ik u gaarne naar he.. -loei uwer reis voeren: een gemakkelijke draagstoel is tot uw dienst: on zoo gij niet gezien wilt wezen, zal u ook daartoe de gelegenheid verschaft worden." . ,.. , , , .. . , .

Madzy zag Arkel aan, terwijl hij sprak, als wilde zij in het binnenste zijner ziel lezen. Zijn woorden schenen verstandig: zp aanbod was, in de omstandigheden, waarin zij verkeerde, hoogst aannemelijk: zij had des te minder aanleiding hem te mistrouwen, ■vegens de koele beleefdheid waarmede hij haar behandelde: en toch lag er in zijn toon en houding iets opgesloten, dat haar, zjj wist zelve niet waarom, onwillekeurig huiveren deed. Zoo zeker is het, dat het bedrog, hoe listig het ook achter het masker der waarheid schuilen moge, altnd een kleur behouden blijft, welke heenscn\jnt door het vernis, waarmede het omtogen is, moeilijk te verbergen is voor het oog der rechtschapenheid, en ^evenmin kan weggenomen worden als de lucht der verdorven spijs, hoe ook met specergen

'eArkelg bemerkte den twijfel, welke Madzy omtrent de oprechtheid zijner bedoelingen scheen te koesteren. „Jlisscmen, zeide hij, „vreest gij u aan het geleide toe te vertrouwen van iemand, die u nog onbekend is. Gij zijt meesteres van te handelen zooals gij begeert. De hemel beware mij, uw vrijheid in 't minst te belemmeren. Zoo gii het verlangt, zal een mijner dienaars u naar het uorp terugvoeren: maar ik herhaal u, gij zult het vol krijgslieden vinden. Wat meer zegt, eer een paar uur verloopen zijn, zal ook dit kasteel

Sluiten