Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigt, dat het bloed uwer Italiaansche moeder feller door uw aderen stroomt, dan dat van uw Frieschen vader; maar gg hebt het dom aangelegd: ik begrijp, dat men iemand uit den weg ruimt, die ons hinderlijk is; maar dat men zulks uit loutere wraakzucht doet en

zonder er eenig nut uit te trekken, dat kan ik gU zult mgn

vriinostigheid verschoon en.... niet anders dan aan een aanval van zinneloosheid toeschrijven. — Wat hebt gjj met dien moord gewonnen? Avlva zelf zal er u om haten."

Reinout zweeg en zag zuchtend voor zich neder; hi] gevoelde de iuistheid van Arkels gezegde: ofschoon zijn hart gruwde van een stelsel, waarbij een moord in koelen bloede meer verschoonbaar gerekend werd dan een moord in drift gepleegd.

„Maar één ding moet gij mij nog verhalen, zeide Arkel. ,noe zijt gij toch uwe gevangenis ontkomen?' . . ,

„Seerp Yan Adeelen, wien ik als mijn medeminnaar haatte, toonde zich mgn vriend. Hij verschafte mij een dolk. Toen iknu m den toren van het jachthuis zat opgesloten, viel mij een middel ter ontkoming in, waar ik vroeger weieens van had hooren gewagen, doch hetgeen ik altijd als onmogelijk beschouwde. Het bestaat hierin: men houdt het gevest van den dolk met beide handen stijf vast, plaatst de punt tegen den buitenmuur en zet zich op het lemmer te paard: dan daalt men af: de scherpe punt glijdt den muur les naar beneden: terwijl de kracht, waarmede men den dolk tegen de steenen aandrukt en de zwaarte van het lichaam zelf beletten dat hij uit schiet. — Het raam was onvoorzien: ik beproefde het. en het gelukto

11 nn«nrn /»v>+1 n ct "

Hlll UUVCil *cinovuwuö. , T"» 1 >

°r7'Ann„ ÖQT, L-nnafcrrppn. hehendieer dan die van meester uarDanera.

------- aan uwe kennis

.van nem Keauruinsu, uwe 0

*

«ii üttll uw tclmuunvut _ . , _ 1

•«« «i. a _l 1 . tiiAnwa mooafAr nPffint Zlin S6Z8LS fli

-unoi zeiae üxitei; giuuu ~-0— -«*— *-> . «

. maar iir -7ia p-ftpiifi reaenen om uiev anu uwe utwo

"TT'."n. «ranwdief is te Grenoble, waar hi

f hl 2* 1riu ld t vluvvul w — — — c _ ai •

P v , i... • ai***0+ oafroHoTi lr oat hem. ruim vier

hoarrtsr.neeraer was. ïu iuiiu uwum Bvw*w»v-. — o. v . ,

nAiaiian <*iin ftfsr.lifiid. omdat ik bemerkte, dat üu mijn

mi'nJar *o»A hehartiede dan de ziine. 1 oen ïfc een paar

udiailkcu u14uuv» o-""- . w.. - -i • ! • ï .11.: a

lYlfiftndpn later, beereen, üat mime regenwuuiu guwu

i i*i ii. n.onniiio Altaar vnnrwpnHfipl fteiier reis naar

weiv* T)„itschland. Te Keulen

italie en nam rniu weg vyo* . t—:

TvmnnATi Vi/iswAa ilr van Afln steeksDel spreken, dat te Haarlem ge

™ . kaalnif tr mi omen: dit

nouaen stona te worueu. acioivuu " . , J rr s -*

j..u «tab aan VioorlülrA grelesenheid om onbekend in deze ge

4-1 «TAiMa/iViiiTioti TV schafte mii de wapenrusting aan, aie gij

whmi.hii iin vricium uvui *•» u • .r i i ■ i

« • i i i_ ll— nf nom in mnnAll niADRt de 061(16

.luttuo „ïot Vo„n«n nn trok door. Te

Knapeu, :ü a~ ~?„A m«t reizieers: ik

- -- --- . , ;k

«vtnn ïnrrair ■ i■ hhii n ruiilc nut mv»• — ———

wiii iArainnd herkende. Ik begreep zijn stilzwijgen

r. ™^*aMa ik. dat mi. wiens schran

«, Uiuru —1—, -r -T. -0x 9A11(1A Vnnnen znn. Den hans

derneia ik kcuuü, m» —-

Sluiten