Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten^kunne^komen ^'r ik Tt "cht te

ven vertrouwen heeft w™teï te hSJ'* Jan ™n Arkel 'aGraroerige stad te verkriieen T>« ® en genade voor zijn op-

vertrokken. alwaar hii ^s in triZfy6rvo[ë™ ITtrecÉt den verlosser deTstwl TmWd W binnengehaald en men hem vervolgens het verdrag fer m™!! i Door zi)ne bemiddeling is

voor Utrecht meer onteerende daPXli Sebracht, waarin

vat waren." onteerende dan wel nadeehge voorwaarden ver¬

niet ve?geten,"0z^demRe?nouthOP Z'Ch Zelf b*> die ««tegenheid

wfi s»Ï« »d"««>

Kapittels hebben niets meer te zLI«n. H oolt Sehad beeft. De SnAen TT*

'Sr herhtildrRdlo7t7veïSS:- "dat Ts^ ^ 60 b*mT het gehoord." ' verrast- »dat »s te zeggen.... ik heb

h.fAfögï -dfiT*™ mssï'& •>" «#

dert een geruimen tiid eersf naW; u' i ?n <*at bj) zich Be-

heeft opgehouden. En 'hieruit e™' en teterin bet Sticht

te wantrouwen." sommigen aanleiding om hem

me^^z^^LoThemTarta^icomt^Arke^d'e^elegeifhe^^7^ UW Graaf

hem den oorlog te verklaren " gelegenheid waarname om

a stA&p ïtócsvwass

?Se"r^"'Vr™V"'°^" "&h2nTSkkratLl! ÜV°"!

ffSfr 'V a

vloot in vollen aantocht naar deze kust?" Graven

«"-hd". .Wg~ ik

'TW i.k -1 «P»

en wel door denzelfden vader SvarH J®rklaTen dat lk bet weet —

m m 6n t1fvens.uw leven te danLn tab".»™11 glJ ™W Sevan«eiu»e7) Maar, hoe wist bij?...."

kerker ergens in^rt^ticht'geMte^Ditórait108 ?n.wa?r<!m' 'n een

Sluiten