Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gö wasrljjk Feiko?" zeide de vreemdeling, terwijl hij meteen een kus drukte op de blozende wangen van Set kind: „nu wees fe'®nder z°ig; en wees verzekerd, dat ik zoo goed rijde als de Cisto^r monnik, die eens in uw gezelschap Utrecht verliet."

,Wat duivel! zeide Ieiko, den ruiter stijf aanziende- een Stee^.V- Ja -o 4n oude oogen'^

„Neen, zii bedriegen u niet," antwoordde de reiziger- zee mii viu^én1?" 8 °P Aylva"State en zou men er mf wille/ont0 „Ü ontvangen!.... wel mijn goede tijd! onze Heer spreekt non &ngaf;s u°Vgeerhad-."HÖ.heeft *» °°k * * te la^

n ]waar! ma»r ik heb ook heel wat rondgezworven," zeide

,ylen °"ze lezers reeds zullen herkend hebben: „Ik begin 5r.r 1 oud en Stijf te worden, en naar rust te verlangenden

°P °P» "■ 'k 1»» mÜD

Feih" te

°"d« die"a»r knikte met het hoofd: en Juwe, zonder een oord te spreken, wierp den degen op den weg, sprong een diikie ?°.°?nnjPaar alooten °\erj en liep, zonder adem te halenfdwars over i»«n ?aar Aylva-state heen, om de blijde tijding aldaar te brengen. Straks was allesin de weer: en niet lang daarna traden Deovan Aylva en zjjn Madzy, thans wel geen jeugdig, maar toch nog een gezond en stevie piar, met hun* eigene en^ngehuwde kinderen, de stins uit en hun gastvriend te gemoet Spoedfg zagen he™ verschijnen en dat wel in een kluchtigen trein: want Gemout geva'le der kinderen, die allen rijden wilden, van 't paard gestegen, waarop er nu een vijftal zaten, terwijl hij zelf aan den sop voorging en de teugels hield, daar Feiko er naast liep om alle ongelukken te voorkomen. Een ander gedeelte van het troepje zat op het naard van Reinouts dienaar: en zy, die geene plaats Hadden

dkeUsDRWderrn °P "" ** ^ ^

"""ff, «rootmderr riepen de kleinen,

„En dien ik niet hoop te laten ontsnappen," zeide Deodaat ziin iSÜg. -K»» Mndzj! kon onzen nieuwen nule-

«1 'S.nT<j£ S.Wejf" M

. "EtU O ,^u!vde ®ytsken haar man toe: „hoe kunt gij daarmede «potten? Ik ben er geheel van aangedaan." aarmede

fcen uur later wasi het gansche huisgezin met den nieuwgekomen

gGZeteD' 6n ^ deze laatste * en korio

Na zyn plotseling vertrek uit Friesland, was hij, als voorheen,

Sluiten