Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij vermanen, alles in den geest van ootmoed te doen, door mij van den eenen kant te beijveren alles zoo goed mogelijk te verrichten, maar mij van den anderen kant overtuigd te houden, dat, als God mij niet helpt, alles onvolmaakt zal uitvallen , wegens mijne zwakheid en onvolmaaktheid.

26. Verwacht ik , na alles gedaan te hebben , wat in mijn vermogen was, van God alleen den goeden uitslag van mijn werk ?

27. Ben ik diep doordrongen van dit woord des Heeren, dat ik, na alles behoorlijk verricht te hebben, eene onnutte dienstmaagd des Heeren ben , die alleen gedaan heeft, wat zij moest doen ?

Zevende Onderzoek.

Over de Versterving.

1. Hoe ben ik gesteld ten opzichte der versterving ?

Ben ik overtuigd , dat ze mij noodzakelijk is ?

Immers, die Christus toebehooren, zegt de H. Paulus, hebben hun vleesch gekruist met deszelfs ondeugden en begeerlijkheden. - Geloof ik wel, dat ik nimmer het doel mijner roeping zal bereiken, als ik mij niet op de versterving toeleg, en mijn best niet doe om de eigenliefde te dooden ?

Bibliotheek

MINDERÖiiOEDE 3 WEER",

Sluiten