Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AI jGEMEENE ( tEBEDEN .

Morgengebed.

"Begin nooit den dag, zonder eerst een -L' godvruchtig gebed verricht te hebben. Gij zijt aan God dank verschuldigd, wijl Hij u gedurende den nacht bewaard heeft en u een nieuwen dag geschonken heeft; gij zijt het aan uzelven verschuldigd, om van God den zegen over u en uw arbeid, uw lijden en strijden of te smeeken. Jn ieder geval moet gij toch onder alle omstandigheden, al is het ook met korte woorden, 's morgens twee zaken vernieuwen:

1. de goede meening, om alles te doen en te lijden ter eere Gods (anders tobt gij den ganschen dag, zonder iets voor den hemel te verdienen);

Sluiten