Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke Hij op Pinksterdag over U en over ben deed nederdalen, en welke Hij daarna over de geheele wereld uitstortte ; door zijne tweede komst in liet vreeselijk oordeel over levenden en dooden ; eindelijk door de smarten , waarin gij, heilige Maagd, gestadig met, uwen goddelijken Zoon deeldet; en door de onuitsprekelijke blijdschap en verrukking, waarmede ll\j nwe ziel, op den dag uwer opneming ten hemel, vervulde, en waarmede Hij niet zal ophouden, U te overladen in alle eeuwigheid. Ik smeek U, o teederste der moeders, toon, dat gij waarlijk de mijne zijt; heb medelijden met mijne ellende en verhoor de ootmoedige bede door het levendigst vertrouwen ingegeven,

(Zeg hier de genade en de hulp, welke gij verlangt te bekomen.)

O Maagd vol barmhartigheid , overtuigd van uwe goedheid en van uw vermogen bij uwen goddelijken Zooi), die U niets weigert, durf ik, door uwe ver-

Sluiten