Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Piiesters , die do H. Mis van d&ag opdragen . . . met al de christenen, die ze gorlvruchtiglijk bijwonen , en ik roep niet hen alzoo vereenigd , met hart en ziel aanbiddend uit : Glorie zij den Vader en den Zoon en den H. Geest, gelijk het was in het begin, en nu en altijd en in de eenwen der eeuwen ! Amen.

f' an liet Evangelie tot de Consecratie.

SCIIUI.D VAN VOLDOENING.

Aan het Evangelie zal men een kruisje maken op voorhoofd, mond en borst, de drie vermogens der ziel aan den lieven Jezus toewijden en Hem ootmoedig bidden, dat wij zijne 11. lessen altijd indachtig zijn, God dien dag door onze tong niet beleed'igen mogen en als getrouwe Bruiden ons gedrag naar het zijne inrichten. Verwek hierna in liet kort de akten van geloof, hoop en liefde. In vereeniging met den Priester, die aan God het brood en den wijn opoffert, kunnen wij aan de offerande ons eigen liart en de Beloften van onze II. Professie aan God opdragen met de harten der Oversten, Medezusters, bloedverwanten, vrienden, zondaars arme zieltjes, enz.

Sluiten