Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 45.

1 = C. PSALM 45.

4*5 5 6»6*7 6 5 4 3*2* 6 • 4

M\jn hart, ver-vuld met heil-be-spie-ge-lin-gen, Zal 't schoon-

5 6• i • 1' i 7 6 5• 6• 2*1 7 6*2*

sto lied van ee-nen Ko-ning zin-gen; Ter wijl de Geest mijn

3 1' 2 *7* 6* 4*5 6 7 6 5 4 5*

glad - de ton - ge drijft, Is ze als de pon van een, die vaar-

3 ° 2 • 2*4 5 6 * 2 • 1 7 654*

dig schrijft. Be-min-lijk Vorst! uw schoon-heid,hoog te lo--

3* 6*5 5 4 2 4 5 6 7 5*4*

ven, Gaat al het schoon de* men-schen ver te bo - ven;

2*6 6 5 4 3 2 4*5*6* 2 • i 7 6*

Ge-na is op uw lip-pen uit - ge-stort; Des Ge ©eu-wig-lijk

5*4 5 4•3•2•

van God ge - ze - gend wordt .

2. Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,

Uw blinkend zwaard, zoo scherp gewet ten strijde; Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit;

Rijd zegerijk in uwe heerlijkheid Op 't zuivre woord der waarheid; rijd voorspoedig, En heersch alom rechtvaardig en zachtmoedig; Uw- rechterhand, zal 't godlijk rijk behoên,

En in den krijg geduchte daden doen.

3. Uw pijlen, fel van uwen boog gedreven,

Zijn scherp en doen geheele volken beven;

Zij vellen neer wat uw vermogen tart,

En dringen diep in 's vijands wreevlig hart.

Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleeden Den vasten troon van uw gerechtigheden;

De rijksstaf, dien uw hooge Maiesteit In 't Godsrijk zwaait, heerscht met rechtmatigheid.

4.0 God, uw God heeft mild U overgoten Met vreugdezalf, meer dan uw meègenooten,

Omdat uw ziel de goddeloosheid haat En 't recht bemint. Uw vorstlijk rijksgewaad, U toegevoerd uit elpenbeenen hoven,

Vol eedlen geur, doet elk uw hoogheid loven; Hoe riekt de mirre en kassie wijd en zijd,

En de aloé. wier geur uw ziel verblijdt I

Sluiten