Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 56.

1 7 6 6 5* 5*4 3 2 1 2*1*1 *4

boo-ze net-ten spant, Om mij daar- in te ja • gen. Den gan-

4 3*2*3 4 5 5 6*5* 5*1 2 3*

schen dag is 'toog op mij ge-sla--gen; Zijn list legt mij

1*23 432*3*3*3 3 2*3*4

op al mijn we-gen la - gen; Zijn macht ver-groot mijn on-

32 1 7*5*5*4 3 221*

ge- luk en pla- gen, Ont- roert mijn in -ge-wand. )

2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan,

Dan zal op U mijn vast betrouwen staan.

Ik prns in God Zijn woord; ik steun voortaan Op Hem; zou vleesch mfl deren ?

Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren;

Mn, dag op dag, door lastertaal onteeren;

Mjjn woorden in een valschen zin verkeeren.

Arglistig mij verraan.

3. Zij rotten saam en houden boozen raad,

Terwyl m\j elk in 'theimlijk gadeslaat;

Myn schreden volgt en mij naar 't leven staat, V.001 ramP noch klacht bewogen.

Zoudt Gij, o God! nog, met Uw heilige oogen, Hun boosheid zien, en straffeloos gedoogen ?

Neen; stort hen neêr door Uw geducht vermogen; Uw gramschap strafT hun kwaad.

PAUZE.

w,ee^' 0 ^od! hoe 'k zwerven moet op aard;

Mijn tranen hebt Ge in Uwe flesch vergaard;

Is hun getal niet in Uw boek bewaard,

Niet op Uw rol geschreven?

Gewis, dan zal mijn wreevle vijand beven,

En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven;

Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven; 1

Niets maakt mijn ziel vervaard.

ï? ï??1!*? God; ik prijs 'tonfeilbaar woord;

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;

'k Vertrou w op God, door geene vrees gestoord; ti u Wat stervlinS zou mij schenden ?

heb beloofd, wanneer Ge in mijn ellenden My bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden.

Tot U, o God! mijn lofzang op te zenden,

Door ijver aangespoora.

Sluiten