Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wij verzoeken Hem zich over ons te erbarmen. Christus! ontferm U onzer' Wij vallen neder voor God den H. Geest

?'''°?d 's aIs de Yader en als de Zoon, en' k-^e Ult beiden voorkomt. Wij

aanbidden Hem als Dengenen, aan Wien vooral de heiligheid en de liefde wordt toegeschreven, en wij smeeken Hem zich over ons

,£i°£ 1mLn' °"Ze k0Ude harten door de Goddelijke liefde te ontvlammen, en door zijne

genade ons aan onze onvolmaaktheden te onttrekken. Heer, ontferm U onzer'

Wij erkennen, dat onze bede slechts aannemelijk is bij God door de tusschenkomst van den eenigen Middelaar, die als eeuwige Hoogepnester voor ons optreedt bij den Vader Wij smeeken daarom Jesus Christus acht te ?£■/?/ 0p/onze beden en ze te verhooren.

ons■ Christus verhoor ons! Wij belijden nogmaals, terwijl wij om onze onwaard.ghdd Maria's voorbede gaan inroepen,

nllL' ! dr,^en,Se Q°d de Opperheer is, Die alles aan Maria heeft geschonken, en dat al ae eer die wij aan Maria geven, op Hem terugvalt den drieeenigen God, aan Wien Maria alles heeft te danken. Wij wekken ons op tot vertrouwen, terwijl wij Maria's bemiddeling bij haren Goddelijken Zoon gaan inroepen. dnnr ... „ .

, lv. m weiKe treneel

een.ge betrekkingen zij tot de drie Goddelijke

Sluiten