Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boorte. Daarom zegt de H. Bonaventura: een grootere wereld, een volmaakteren hemel kon God scheppen, maar geen verhevenere Moeder dan de Moeder van Qod. De H. Maagd, zegt de H. Thomasx) heeft daardoor, dat zij Moeder van God is, eene zekere oneindige waardigheid uit het oneindige Goed, dat God is, en onder dit opzicht kan niets beters bestaan.

Geen verhevenere Moeder kunnen wij bedenken, en ook geen zaligere Moeder. Wie toch, wie beschrijft Maria's blijde moederweelde bij de geboorte van haar Goddelijk Kind? Met welk genot spiegelde zich hare moederoogen in de sprekende en Goddelijke oogen van haren lieveling, die daar neder lag in Bethlehems kribbe! Zij kon zich niet verzadigen in Hem te aanschouwen, die haar God was en haar kind. Welke zalige liefde doorstroomde haar de ziel, terwijl haar moederlijk hart rustte aan het Goddelijk Hart van Jesus. Hoe dankbaar, hoe teeder, hoe vreugdevol waren de genietingen harer moederliefde bij het omhelzen van dien Goddelijken Zoon!

Door U, o verhevene Moeder is dus Gods Zoon tot ons gekomen; door U heeft Hij ons tot broeders aangenomen; door U is de God der hemelen ons in onze menschelijke natuur verwant. O, Moeder van Jesus, wees onze voorspraak bij uwen Goddelijken Zoon.

1) Summ, p. 1 q. 25 art. 6.

Sluiten