Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slacht had Gods heilige genade verloren, en was ten prooi aan dood en ellenden. Doch zie, bij dien ongelukkigen toestand, deed God ons de blijde toezegging, dat gelijk wij door de eerste vrouw in het verderf waren gestort, wij door een tweede vrouw uit dat verderf zouden worden gered. Maria zou de tweede Eva zijn, die door haar Zoon het helsche serpent den kop zou verpletten. Zoo was Maria reeds van den beginne der wereld de oorzaak onzer blijdschap. Judith sloeg Holofernes het hoofd af en men begroette haar als de blijdschap van Israël. Evenzoo zou Maria, omdat zij ons den Verlosser der wereld zou schenken en met Hem den vijand van het menschdom zou beschamen, reeds bij den aanvang van het oude verbond de oorzaak onzer vreugde zijn.

Doch is de toezegging van Maria reeds eene oorzaak van vreugde, hare geboorte, waardoor de belofte van het paradijs in vervulling begon te gaan, was het nog meer. Uwe geboorte, zingt de Kerk, heeft blijdschap aangekondigd aan de geheele wereld. Het was eene allerzoetste blijdschap, die na den akeligen nacht van dwaling en duisternis, eindelijk na veertig eeuwen den heil voorspellenden dageraad juichend begroette, waardoor het Goddelijk licht der openbaring voor de wereld zou opgaan;

1) Tu laetitia Israël.

Sluiten