Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar moederlijk hart, toen Hij aan die maagdelijke Moeder dienzelfden Zoon naar Zijne menschelijke natuur als Eerst- en Eengeboorne «honk - Zoo is de dubbele liefde tot haren Goden haten Zoon, tot welke alles medewerkte wat teeder is in de natuur en krachtig in de genade in Maria's Hart saamgevloeid tot eene lfefde, en zoo is Maria de geheimzinnige

r°De b'roostS ontplooit hare talrijke bladeren' spreidt hare bekoorlijke kleuren van lieverlede ten toon en wasemt meer en meer hare liefelijke geuren uit onder de voortdurende inwerking van het licht in den gloed der zon. Evenzoo nam Maria's liefde tot God van. lieverlede toe in innigheid, in kracht in werk zaamheid door de verlichting en de genade> die zij van haren God mocht ontvangen. IX voorrechten in hare ontvangenis haar geschonken' de stille afzondering en de onophoudelyke verkeering me. God bij hare kindeken ,n den tempel, de innige vereeniging m.t Gods bij Zijne menschwording de tec^re en ^ trouwelijke omgang met Jesus in de H. Woon vTn Nazareth de leer, de offers, de verheerlijking van Gods Zoon, de nederdal.ng des H Geestes dit alles was een onophoudelijk "oedseT voór de heilige vlam der liefde, die in haar hart ontstoken was.

De roos is niet zonider doornen en de

Sluiten