Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk licht der wereld, door hare vurige liefde glanzend van meer dan hemelschen luister. Zij is het huis van goud, de sierlijke, kostbare, heilige woon, voorbereid, gebouwd, gewijd en bewoond door Hem, Dien hemel en aarde niet kunnen bevatten. O hoezeer verdient dus dit uitgelezen heiligdom onzen eerbied, onze bewondering, onze godsvrucht en al onze liefde! Leeren wij ook van Maria, hoe onze ziel door de liefde een waardige tempel van den H. Geest behoort te zijn.

Geestelijke Bloem.

Wees gegroet, o heilige woonstede van den Heer. H. Joann. van Damascus.

Oefening.

Door veelvuldige akten van liefde er naar streven om steeds meer en meer in de H. liefde Gods toe te nemen.

Gebed van den H. Alphonsus tot Maria, om de liefde Gods te verkrijgen.

O Koningin der liefde, Maria, o allerbeminnelijkste, meest beminde en meest beminnende onder alle schepselen, gelijk de H. Fransiscus van Sales U noemt; mijne Moeder, Gij waart immer geheel en al ontstoken door de liefde tot God, Ach! gewaardig U mij van dat heilig vuur ten minste een enkel vonkjen mede te

Sluiten