Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefening.

Zorg met en door Maria den God aller genade steeds te aanbidden, te danken, te aanroepen en te beminnen.

Gebed.

O allerheiligste Maagd, daar Gij de genadetroon zijt, waardoor God al Zijne genaden mededeelt, zijt gij mij de bron van een onbeperkt vertrouwen. Ik zeg God van ganscher harte dank, dat Hij mij in U het midcle! heeft geschonken, om Zijne gunsten te verwerven. Want ik weet, dat alle heil mij moet geworden vooreerst door de verdiensten van J. C. en vervolgens door uwe bemiddeling. Gij kunt mijne ziel genezen van al hare kwalen en Gij kunt haar rijk maken aan verdiensten. Want Maria, alle genaden des Heeren zijn in uwe handen gesteld; uwe gebeden zijn de gebeden eener allergeliefste Moeder tot een Goddelijken Zoon, en die gebeden vinden immer verhooring. O Maria ik stel mijn lot en geheel mij zeiven in uwe moederlijke handen. Gij kent de genaden, die het nuttigste en het noodzakelijkste zijn voor mijne ziel. O gij schatbewaarster van den Goddelijken Koning

.. ... Kt •• _ 1- „ A ~

verwert mii die aus. MaaK mij zang cii gcuuug

niet dat ik ooit door de zonde van U en van uwen Goddelijken Zoon gescheiden worde, Amen.

Sluiten