Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed.

O Maria, liefderijke Moeder, zie barmhartig neder op mijn lijden en mijne krankheid. Smeek voor mij bij uwen Goddelijken Zoon, die hier op aarde met zooveel goedertierenheid de zieken en ongelukkigen heeft gezond gemaakt. Bid voor mij, dat Jesus Zijne almacht en ontfermende liefde aan mij betoone, indien het strekt tot Zijne eer en mijne zaligheid. O gij, die door de Kerk niet te vergeefs begroet wordt als het behoud der kranken, verwerf mij door uwe machtige tusschenkomst, dat de ziekte van mij wijke en de gezondheid mij worde teruggeschonken, opdat ik met des te meer liefde, toewijding en trouw mijn God moge dienen. O beminnelijke Moeder! indien het mogelijk is, laat dien kelk des lijdens van mij voorbijgaan, doch niet mijn wil, maar de aanbiddelijke wil van mijn God geschiede. O Maria, laat mij de barmhartigheden mijns Heeren bezingen in eeuwigheid.

MARIA, DE HULP DER LIJDENDEN, i)

O Maagd, aan U ons groeten!

O Maria, help!

1) Zangwijze uit, Cantate J. Mohr. n. 47.

Sluiten