Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl een zwaard van droefenis haar liet hart doorboorde, en haar Zoon den geest gaf voor het iheil van ons allen.

Maria is de koningin der aartvaders. Toen zij met ziel én lichaam ten ihemel opsteeg uit de woestijn dezer aarde om bezit van den voor haar bestemden troon te nemen, toen snelden gewis met de engelen Haar de reeds verheerlijkte aartsvaders tegemoet. Nu waren het geen verlangens en verzuchtingen meer; nu zongen zij blijde jubelliederen; nu begroetten zij haar met liefde als de Aioeder van hun God en Zaligmaker. Nu heetten zij haar welkom in het rijk van hunnen en van haren Zoon. Zij erkenden haar als hunne koningin, die in genade, waardigheid, heiligheid en heerlijkheid verre boven hen was verheven.

Geestelijke Bloem.

Jesus, Koning der aartsvaders, ontferm U onzer! Maria, Koningin der aartsvaders, bid voor ons.

Oefening.

Vraag door Maria, de Koningin der aartsvaders, om naar haar voorbeeld door geloof, hoop en liefde steeds te beantwoorden aan' hetgeen God van U verlangt.

Gebed.

O Maria, die door de drie Goddelijke deugden

Sluiten