Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven de aartsvaders hebt uitgemunt en door uw groot geloof, uwe standvastige hoop, uwe vurige liefde verdiend hebt hunne Koningin genoemd te worden, verkrijg mij door uwe veelvermogende voorspraak bij uwen Goddeüjken Zoon, dat Hij die drie deugden, die bij het H. doopsel mij zijn ingestort, meer en meer in mij volmake. Hij schenke mij een nederig geloof, dat zich onvoorwaardelijk en bereidwillig onderwerpt aan Zijn onfeilbaar gezag en dat Zijner Kerk; een krachtig geloot, dat de geopenbaarde waarheden met zekerheid met liefde en met onwankelbaarheid, zonder 'uitzondering omhelst; een levendig geloot, dat zijne overtuiging uitdrukt door deugden en als een wortel heilige vruchten des levens voortbrenge, Hij schenke mij door uwe voorbede eene hoop, die mij moed inboezemt bij den strijd, sterk maakt tegen mijne vijanden, onverwinnelijk in het nastreven van mijn eeuwig doel. Hij storte mij eene teedere, een innig krachtige, eene vurige, eene onverdeelde lietde in voor Hem, mijn Schepper, mijn Zaligmaker, mijn Vader, mijn hoogste Goed. O Maria, vermeerder steeds mijn geloof! versterk mijne hoop; ontvlam mij steeds meer en meer in de heilige liefde.

Sluiten