Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijt gij boven alle vrouwen. Gelijk de eerste Eva de bron was geweest van vloek voor het geheele menschdom, zoo zou zij de tweede Eva, de vrouw bij uitstek zijn, die de bron van zegen zou wezen voor de gansche aarde. —

Zoo is Maria dus de vijandin van den duivel, die nimmer door de zonde aan hem was onderworpen en nimmer door de zonde van God is gescheiden. Zij alleen is altijd rein en heilig gebleven, en heeft aan de zijde van haren Zoon den Verlosser, gezegevierd. Maria is daardoor de glorie van Jerusalem, de blijdschap van Israël, de eer van ons volk. Zij is naast Jesus, den Goddelijken Koning, de Koningin zonder zonde ontvangen.

Geestelijke Bloem.

Alle redenen vorderen, zegt de H. Anselmus, dat die Maagd, aan welke God besloten had Zijn eenigen Zoon te schenken, met zulke zuiverheid werd versierd, dat zij niet alleen boven alle engelen en menschen zou verheven zijn, maar dat zij zelfs grooter zou wezen dan alles, wat men, God uitgezonderd, zou kunnen bedenken.

Oefening.

Doordring uzelven van een onoverkomelij-

Sluiten