Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Smeeking. Van de nuttiging tot het einde der H. Mis.

Geestelijke Communie.

O mijn ziel, Jesus, heeft zich aan U gegeven met ziel en lichaam, vleesch en bloed, Godheid en menschheid. O allerbeminnelijkste Verlosser. Laat mij dan deelnemen aan de grenzelooze vruchten van uw Goddelijk offer. Is het mij niet gegeven, mij persoonlijk met U te vereenigen, laat mij dan tenminste door het verlangen met U vereenigd worden!

O Jesus, toen Gij in het huis van Zacheus kwaaint zegdet Gij: heden is heil aan dit huis geschied. Zeg hetzelfde aan mijne ziel. Laat mij dit offer niet verlaten, zonder uwen Goddelijken zegen verworven te hebben. Zegen mijne ziel, zegen mijn lichaam. Geef mij het licht, de kracht, den vasten en ijverigen wil U te beminnen en in alles te dienen. O Jesus, ik beveel mij in uwe goddelijke hoede aan met al het mijne voor tijd en eeuwigheid door de voorspraak uwer allerheiligste Moeder. O genadige Hoogepriester, die gesteld zijt om voor ons te bidden, verwerf door de aanbiddelijke offerande van uw Goddelijk vleesoh en bloed heil voor al mijne bloedverwanten, voor al mijne vrienden, voor alle zondaren, voor alle ongelukkigen. Heer! wees barmhartig om

Sluiten