Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de onbekwaamheid van vele huisvrouwen en in de verwaarloosde opvoeding der kinderen.

Hieruit volgt van zelf van hoe groote sociale beteekenis het is. dat de vrouw goed onderlegd zij in alles wat tot de inrichting en het bestier eens huisgezins vereischt wordt.

Verbetering is dan slechts te verhopen, als de toekomstige huisvrouwen beter, dan tot 1111 toe het geval was, bekwaam gemaakt worden, om hare verplichtingen van huisvrouw, echtgenoote en moeder naar behooren te vervullen.

Vroeger leerden bijna alle meisjes de huishoudkunde in den huiselijken kring.

De tiids- en levensomstandigheden zijn echter heden ten dage zoozeer gewijzigd, dat betrekkelijk weinig toekomstige huisvrouwen de noodzakelijke kundigheden voor hare latere roeping van hare moeder leeren.

I11 deftige familiën worden de dochters meestal naar pensionaten of huishoudscholen gezonden. In arbeidersfamiliën vindt de dochter de gelegenheid niet het huishouden te leeren, deels wijl zij na volbrachten leerplicht naar de fabriek gezonden wordt en in hare vrije uren niet den lust heeft bij het huiswerk behulpzaam te zijn, deels wijl de moeder zelf ten eenenmale onbekwaam is om haren dochters iets te leeren.

Hr blijft dus alleen nog de middenstand, waar de dochters, onder het oog der moeder, kunnen voorbereid worden voor de zware taak, die haar in de toekomst wacht; doch ook zelfs daar laat die opleiding dikwijls te wenschen over, wijl de dochters in

Sluiten