Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria uitstamelen. Vertel uw lieveling van liet kinJeke van Bethlehem, van liet kribbeke in den armen stal en van het gezang der Engelen. Zeg aan uw kind, dat Gods oog ons overal ziet en dat Hij in den Hemel het goede loont met eeuwigdurende vreugden. Vertel uw kind van den Engelbewaarder, die ons overal vergezelt en bewaart voor alle onheil naar ziel en lichaam; van Gods goedheid, die vooral kleine kinderen bemint en zooveel gedaan heeft om onze liefde te winnen; van Zijne almacht, die zoo luisterrijk uitschittert in de schepping, van Zijne barmhartigheid jegens de zondaars. Op ééne zaak moet gij echter vooral letten: als het kind stout is, bedreig het dan niet terstond met de hel, zooals sommige moeders plegen te doen, door te zeggen: „Foei! dat moet ge niet doen, anders gaat ge naar de hel". De kinderen verliezen daardoor het vertrouwen op Gods vaderlijke goedheid.

Evenzeer is het verkeerd tot het kind te zeggen: „Pas op of ik zeg het aan der. pastoor of kapelaan," — „wat zal uw biechtvader wel van u denken," enz.

2. Leer uw kind vroegtijdig het kruisteeken maken, leer het de noodzakelijkheden des middels en de verschillende gebeden. Zelfs als het kind nog niet kan spreken, moet gij hem de gebeden voorbidden. Het kind verstaat wel is waar nog niet wat moeder zegt, doch het ziet en gevoelt dat, hetgeen moeder daar doet, iets goeds en heiligs is.

Zoodra het kind begint te praten, leer het meebidden, al is dat bidden in 't begin ook nog zoo gebrekkig. Leer het bidden voor zijne ouders. Bid dagelijks met uw kind morgen- en avondgebed en

Sluiten