Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretarissen der rechterlijke colleges: Weledelgestrenge Heer.

9. Aan Leden van den Hoogen Raad : Edelhoogachtbare Heer.

10. Aan Leden van de Eerste en Tweede Kamer: Hoogedel gestrenge Heer.

11. Aan leden der Gedeputeerde en Provinciale Staten, leden van Gerechtshoven: Ede/grootachtbare Heer.

12. Aan Burgemeester, Wethouders, leden van den Gemeenteraad, leden van de Arrond. Rechtbanken en Kantongerechten : Edelachtbare Heer.

13. Aan Hoogleeraren : Weledele (of Weledelgeboren ) Hooggeleerde Heer.

14. Aan Geneesheeren en personen, die den titel van Doctor voeren : Weledele Zeergeleerde Heer.

15. Aan personen uit den aanzienlijken stand: Weledelgeboren Heer.

1(>. Aan personen uit den deftigen Burgerstand : Weledele Heer. Den Weledelen Heer N.

17. Aan alle anderen uit den midden- en arbeidersstand : Mijnheer. Den Heer N.

B. Geestelijke Personen.

1. Aan den Paus: Aan Zijne Heiligheid den Paus. Allerheiligste Vader. Uwe Heiligheid.

2. Aan een Kardinaal: Eminentie.

3. Aan een Bisschop : Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, Monseigneur, Uwe Doorl. Hoogw.

4. Aan een Nuntius: Excellentie.

5. Aan Eere-Prelaten i Huisprelaten, Kamerheeren): Hoogeerwaarde Heer of Monseigneur.

Sluiten