Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid om zich te bekwamen in de noodzakelijke kundigheden voor hare toekomstige roeping.

Wanneer zij het geluk heeft eene goede, knappe meesteres te vinden, is zij waarlijk gelukkig te prijzen. Van haar leert zij zindelijkheid, nauwgezetheid en fatsoen. Zij wordt gewend aan orde, tucht en huiselijkheid. Zij leert zich te plooien naar de zienswijze van anderen. Door den omgang met welopgevoede lieden wordt zij bekend met de regels der wellevendheid en leert vooral de moeielijke kunst om goed huis te houden.

In dienst bij deftige familiën leert zij vele dingen op hunne wezenlijke waarde schatten. Zij leert daar inzien, dat ook de meergegoeden niet vrij zijn \an kommer en zorgen. Zij ondervindt daar dat geld en goed den mensch nog niet gelukkig maken. Daarbij is zij beschut tegen velerlei gevaren naar ziel en lichaam en heeft eene schoone gelegenheid 0111 de deugden van ootmoedigheid, gehoorzaamieid, geduld en naastenliefde te beoefenen.

Zij geniet in de meeste gevallen niet slechts beter voedsel en huisvesting dan bij hare ouders, doch ook met betrekking tot het loon staat zij zoo slecht niet, als men wel zou denken. Immers wijl zij kost, inwoning en wasch vrij heeft, wijl zij dikwijls eenig kleedingstuk of geld ten geschenke of als fooi ontvangt, kan zij gemakkelijk een groot gedeelte van haar loon besparen.

Er zijn wel heerschappen, die zich weinig laten gelegen liggen aan het wel en wee hunner dienstboden, doch er zijn er ook zeer velen, die niet moederlijke zorg en welwillendheid haar bejegenen,

Sluiten