Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. Zij zal zelf zich niets toeëigenen, versnoepen, bederven of laten bederven, maar ook een waakzaam oog erop houden, dat door anderen niets ontvreemd of beschadigd worde.

Die getrouwheid verbiedt aan de dienstboden gebabbel en oorblazerij, waardoor niet zelden twist lii tweedracht ontstaat tusschen ouders, kinderen cn dienstboden onderling. Zij verbiedt haar de gebreken en fouten der overheden zonder noodzakelijkheid aan anderen te openbaren of familiegeheimen bekend te maken, waardoor de eer. de goede naam. en niet zelden het krediet der familie grooteliiks geschaad worden.

Eindelijk vordert de getrouwheid, dat de dienstboden zich wachten de kinderen des huisgezins door woorden of daden te ontstichten. Integendeel, zij moeten met de ouders medewerken om het groote werk der opvoeding te doen slagen.

4. Keus van een dienst.

De keus van een dienst is een zaak van zeer groot belang. Wijl de dienstbode meeleeft met de familie, is het duidelijk, dat zij zoo gemakkelijk en als ongemerkt de goede maar ook de kwade eigenschappen der huisgenooten aanneemt.

De eerste dienst vooral oefent op jeugdige personen een overwegenden invloed uit, zoowel ten goede als ten kwade, voor het geheele leven.

Ouders, voogden of bloedverwanten mogen dus wel toezien of die eerste dienst vooral veilig is voor geloof en zeden, of het onervaren meisje daar genoegzaam beschermd en bewaakt wordt, of het

Sluiten