Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT BEGRIP

VAN DE

VerplichtiDgen der Tertiarissen,

I. Voor eiken dag.

1. De Tertiarissen moeten dagelijks, wanneer zij niet door eene redelijke oorzaak verhinderd zijn, de H. Mis bijwonen. (Regel, Hoofdst. II, § u.)

2. Zij, die de Kerkelijke Getijden niet lezen, moeten eiken dag, uitgenomen wanneer zij door ziekte verhinderd zijn, bidden of het Kleine Officie van onze Lieve Vrouw of twaalfmaal het Onze Vader, Wees gegroet en Eere zij den Vader. (Hoofdst. II, § 6.)

3. Vóór en na eiken maaltijd moeten zij met vereischte aandacht en eerbied eenig gebed verrichten, om den hemelschen Vader voor Zijne gaven en weldaden hunnen godvruchtigen dank te betuigen. (Regel, Hoofdst. II, § 3.)

4. Eiken avond moeten zij het gewetensonderzoek doen, of zij soms door gedachten, begeerten, werken en verzuimenissen, maar bijzonder in 't spreken

Sluiten