Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er eenige absoluut te dateeren bijvondsten bekend worden. In het algemeen mag echter geconstateerd worden dat de drie door ons onderscheiden groepen van oorpotten, die gelijktijdig in gebruik waren, vóór-Karolingisch zijn en dat de oudste typen bij het begin onzer jaartelling reeds voorkwamen. Zoo bevindt zich onder de fragmenten van dit vaatwerk (vak 11) als speelsche uitzondering een oor met breede cannelures die wijzen op kennis van Romeinsch vaatwerk. Over den mogelijken oorsprong van deze oorpotten kan hier niet uitgewijd worden. Wij bepalen er ons toe de lokale ontwikkeling na te speuren.]) Interessant is het naast de oorpotten een groep te kunnen constateeren van oorlooze potten met gekartelde randen, welk vaatwerk nimmer versierd is met de evenwijdige lijnen (streepband-ornament), die gewoonlijk bij de oudere oorpotten zich voordoen, welke laatste op hun beurt op eene hooge uitzondering na nimmer gekarteld zijn. Waarschijnlijk waren de oudste gekartelde potten reeds vóór den komst der Romeinen bij de Germaansche (Friesche) terpbewoners in gebruik. Bij deze groep komen trouwens de meest primitieve, de slechtst gebakken stukken voor: potten die uiterlijk den kleur hebben van gedroogde klei. De harder gebakken exemplaren zullen iets jonger zijn. Vermoedelijk waren zij gelijktijdig in gebruik met de oorpotten, welke over het algemeen van kleiner formaat zijn.

De dunne, hardgebakken kogelpotten, ruw uit de hand gevormd en in alle terpen bij groote hoeveelheden voorkomend konden als Friesch vaatwerk uit den Karolingischen tijd onderkend worden wegens frappante overeenkomst met de bekende ook hier soms geïmporteerde Karolingische bolpotten (goudgeel, beschilderd en op den draaischijf vervaardigd) en doordat herhaaldelijk in terpputten naast tientallen van deze bolpotten enkele Karolingische kruiken met tuit en voet, van het Pingstorfer genre (Rijnstreken) als eenige begeleiders voor den dag kwamen. Ook deze laatstgenoemde Frankische tuitpotten werden in Friesland veelvuldig geïmiteerd. Zoo weerspiegelt zich de invloed van het Karolingische bestuur in Friesland ook in het vaatwerk. Van het-

') Aanverwante Nederlandsche stukken zijn afgebeeld bij Holwerda, Vroegste Beschaving, pl. V. Overeenkomst niet vaatwerk uit Darzau gelijk deze schrijver aanneemt bestaat er o. i. niet: knobbels, gegolfde lijsten, splitsing van het onderste gedeelte der ooren, al deze eigenaardigheden van dat vaatwerk ontbreken in Friesland ten eenenmale.

Sluiten