Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rel iet versierd met een Cliristuskop met spitsen baard, omgeven door bladranken. De eenig overgebleven oorspronkelijke zijkant is met soortgelijke ranken versierd. Uit de 13e of 14e eeuw of mogelijk nog iets ouder. Gevonden bij de Friesche havenplaats de Lemmer, tusschen puin uit de sluis aldaar.

Zie onze beschrijving en afbeelding in „Vrije Fries" 20, 2. De vindplaats herinnert aan het in 1580 genomen besluit om de kloosters te slechten en van het puin kisten en dammen in de dijken te maken. Hoog 0.65, breed 0,61, dik 0.08 M.

647. 134 1. Gebeeldhouwde deksel van een doodkist van rooden zandsteen, voorstellende een jongeling, ten voeten uit, in eene met een spitsboog gesloten nis. In de rechterhand houdt hij een lans, zijn opperkleed hangt af tot de knieën. Afkomstig uit Rinsumageest. Het den geheelen steen omgevende randschrift, waarvan alleen de onderste regel onleesbaar is, luidt:

O O O O

t Ano . Dni . MCCC . XLI . Siois . et Juda 0 e li is erpta . juvveis . sociabl' is Eppo Gognatos.

t o i

fovit . dedectis . ut bn . nov . G . Q . Transsis . cciv ....

Athigard . Hacira . sibiq® . fuere . parentes II essellus frater . Sidaclius . Sico Gemellus.

Dit opschrift beteekent ongeveer het volgende:

in het jaar 1311 op den sterfdag van Simon en Juda (28 October) werd ons ontrukt de beminnelijke jongeling Eppo ....

Athigard en Hacira waren zijne ouders, Ilessel en Sijtze waren zijtie broeders, Sikke zijn tweelingsbroeder.

Deze Eppo was waarschijnlijk een lid van het geslacht Tjaarda dat te Ihnsumageest, waar de steen laatstelijk in den kerkmuur ingemetseld was, een stamslot bezat. Beschreven en afgebeeld door Dr. L. J. F. Jansen in de „Vrije Fries" X en XI. Inv. no. 1028.

Geschenk van Heeren kerkvoogden te Rinsumageest.

648. Grafzerk van rooden zandsteen uit de kerk te Beets. Blijkens het randschrift dekte deze steen het lijk van Dodo Juwsma, cureet te Beets en deken van Bordegho, overleden 1481 of ijji (een der cijfers van het jaartal is onduidelijk). De steen is versierd met de voorstelling van een miskelk en van een achterover neigenden prelaat, staande voor eene heilige Katharina met rad en zwaard.

Deze voorstelling herinnert aan den door den dood verrasten Bisschop in den doodendans van Holbein. Meerdere vroege grafzerken uit Beets vindt men in den kelder onder de porseleinzaal.

Geschenk van Heeren kerkvoogden te Beets.

Sluiten