Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Vijftiende eeuw.

Munten der Friesche steden Leeuwarden, Bols- 780. ward, Sneek, Franeker en Workum; gedeeltelijk gedateerd.

In het muntlooze tijdperk gelegen tusschen de 12e en 15e eeuw, bediende men zich in Friesland voornamelijk van elders geslagen munten o. a. Vlaamsche en Hollandsche leeuwengrooten (14e eeuw). Zie 79e Verslag v. h. Fr. Gen., blz. 58.

D. Munten van de Provincie Friesland (1498—1738).

a. Van den landvoogd Albert van Saksen (1498—1500). 781.

b. George van Saksen (1504—1515). 782.

c. Van de Staten van Friesland sedert 1580—1738. De oudste 783.

zijn daalders met liet borstbeeld van Filips, koning van Spanje, wiens rechten evenwel in 1580 slechts in schijn geeerbiedigd werden.

Deze belangrijke afdeeling (a—c) is chronologisch geordend en voldoende toegelicht door de bijgevoegde verklaringen.

III. Nederlandsche munten (koninkrijken).

Sedert het optreden van Koning Lodewijk Napoleon (1806) 784. tot heden.

Penningen.

Historie-penningen. Eene internationale verzameling, doch 785. in hoofdzaak betrekkelijk Nederland en historische personen die met Nederland in verbinding stonden of wel ter gedenking van belangrijke feiten der vaderlandsche geschiedenis.

In zes vakken is hier het eerste gedeelte der historie-penningen uitgelegd, geslagen tusschen omstreeks de jaren 1500—1609.

De rest is opgeborgen. Meerderen zijn door S. Wigersma beschreven in den catalogus der Leeuwarder zilvertentoonstelling van 1900. Van de vele, ook uit een oogpunt van kunst zeer belangrijke penningen, kunnen hier slechts enkele prachtexemplaren genoemd worden.

Cornelis Floris (Antwerpen 1550—75). Portret-pen- 786. ning ter eere van Adolphus Occo, Frisius Medicus. Geneesheer geboren te Oosthuizen, gestorven in 1503.

1521. G e d e n k p e n n i n g ter eere van Luther. Onbekende 787. Duitsche graveur.

1516. Penningplaat met beeltenis van Jan, Graaf van 788. Egmont. Onbekende Vlaamsche graveur.

6

Sluiten