Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOKAAL 20-21. De Hindelooper kamers.

Hindeloopen, thans een der „doode steden" aan den Zuidwestkust van Friesland, bloeide in de 17e en 18e eeuw en zeer zeker reeds vroeger door de vrachtvaart, voornamelijk op Skandinavië en de andere Oostzeestreken. De bevolking bestond in de eerste plaats uit reeders en schepelingen. De reeders bevrachtten hunne schepen in vele gevallen te Amsterdam, zoodat Hindeloopen zelf nimmer eene stapelplaats van belang is geweest. De schepen overwinterden te Hindeloopen. De geïsoleerde ligging van de plaats, het overzeesche verkeer, mogelijk ook anthropologische verschillen, veroorzaakten in verband met den grooten welvaart, dat de Hindeloopers in hunne kleeding, huisinrichting en tongval afwijken van de bevolking van het Friesche platteland en ook eenigszins, hoewel in mindere mate, van de overige kustbewoners. Zoo droegen de Hindelooper vrouwen o. a. geene oorijzers. Aan de relatiën met de Zaanstreken, waarvoor veel hout werd aangevoerd, herinneren inventarisnamen als „sardammer bank" en „sardammer schorteldoek". De reeds in 1609 voorkomende „Dansker" kisten staan in verband met reizen naar de Oostzee (Danzig).

Invloed van de Oost-Indische compagnie. Hindelooper schepen hebben nimmer naar de Oost gevaren, zooals men wel eens meent. Al de onder den naam „Oost-Indisch" in de Hindelooper kuituur en ook elders in Nederland voorkomende zaken als porselein en bonte kleedingstoffen (bonten en sitsen), zijn alle door de Oost-Indische compagnie geïmporteerd*) uit China en Engelsch-Indië (niet uit onze Oost) en in Nederland ter markt gebracht. Nergens zijn echter die in Holland gekochte Oostersche producten op eene zóó in het oogvallende en traditioneele wijze in onze beschaving opgenomen als te Hindeloopen.

Ter versiering der uitspringende lijsten (kraak) boven de bedschuttingen, de schoorsteenmantels en keeften werd steeds een bepaalde soort blauw porselein, zoogenaamd „kraak-

#) Op een bovenkleed (wentke) van sits komt o. a. voor het stempel van de O.-I. Compagnie, naast Oostersche tjaps.

Sluiten