Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denkt clan verder eens aan den détailverkoop van die hoeveelheden, aan het feit, dat elke tankwagen, wanneer hij zonder voorzorgsmaatregelen wordt geleefd, elk \ at, wanneer het zoo maar wordt afgetapt, een damp-luchtmengsel gaat bevatten, dat slechts een kleine aanleiding noodig heeft om te explodeeren en dan dood en verderf 0111 zich heen te zaaien.

Kn het verbruik zelf, in de derde plaats. Overal waar het 0111 een handige vorm van brandstof te doen is, hetzij dan 0111 licht, kracht of warmte op te wekken, is men tot het gebruik van benzine of van spiritus aangewezen.

Marineschepen kunnen op hun reizen de brandgevaarlijke vloeistoffen niet meer missen, de bekende aërogeengas-installaties nemen 0111 de vele gemakken, die ze aanbieden, geregeld in aantal toe, geen mijnwerk, — gelukkig thans ook een nationaal belang, is denkbaar zonder de met benzine brandende mijnlamp, als krachtbron regeert de benzine onze zoo heerlijk zich ontwikkelende automobielindustrie geheel, en niet minder de nog wel jonge, maar toch reeds hoog opvliegende luchtscheepvaart.

Benzine en benzol, ze zijn onmisbare grond- en hulpstoffen voor de lichtgastabiicatie, in de kleurstoi-, parfumerie- en buskruitlabrieken, zij dienen verder in tal 1 ijke andere bedrijven als oplos-, extractie- of reinigingsmiddel; denken wij slechts aan de fabrieken van vetten en oliën, aan gummi- en lakfabrieken, aan kaarsen- en zeepfabrieken, aan chemische wasscherijen en boekdrukkerijen en wij noemden nog slechts voor de voornaamste brandgevaarlijke vloeistoffen, de voornaamste toepassingen.

Dat een systeem, waarmede in al deze gevallen, zoowel het opslaan van deze vloeistoffen als het verbruik ervan in verschillende apparaten, zelfs in explosie-motoren, volkomen veilig geschieden kan, een groot succes moest hebben, zal wel geen betoog behoeven. K11 de H.Il. Martini & I Iüneke, die erin geslaagd zijn gezonde wetenschappelijke beginselen op een technisch aan het volmaakte grenzende wijze uitte werken, zij hebben hun medeburgers een bij uitstek grooten dienst bewezen.

Dooi" hun systeem in ons land in te voeren, toont de Maatschappij tot Installatie \ an Onontplofbare I anks, dat zij zich het groote belang ervan ook voor ons ten volle bewust is; mogen autoriteiten en particulieren, in navolging \ an wat ïeeds de Staat der Nederlanden, H. M. onze geëerbiedigde Koningin en H. Dzr. Gemaal, Prins Hendrik der Nederlanden, op dit gebied deden, toonen, dat de veiligheid der aan hun goede zorgen toevertrouwde levens, hun een klein, en desnoods ook een groot financieel offer waard is.

Nu een in de praktijk van jaren elders reeds beproefd en in alle opzichten deugdelijk bevonden systeem, ook in ons land in exploitatie is gebracht, wil het ons voorkomen, dat ieders verantwoordelijkheid jegens zichzelven en zijn medeburgers eischt, er kennis van te nemen en zijn toepassing, waar daartoe aanleiding bestaat, te bevorderen, zoo mogelijk voor te schrijven.

Die kennis bij te brengen is het doel van dit werkje, dat met deze weinige regelen bij vakgenooten en belangstellenden met een warme aanbeveling zij geïntroduceerd.

Dr. ALPH. STEGER, Priv.-Doc. voor Explosiefstoffen aan de T. H. te Delft.

Sluiten