Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men kan zelfs met groote waarschijnlijkheid zeggen, dat een dergelijke gelijkheid van samenstelling vooralle deeltjes van het mengsel, een dergelijke homogeniteit, in de praktijk zelden wordt bereikt. En dat is ook niet te verwonderen.

Denken wij ons maar een vat met benzine, dat tot een bepaalde hoogte wordt afgetapt. De vloeistofspiegel zal volgens de bekende natuurwet volkomen horizontaal dalen en daar de opening, die de lucht in het vat moet toelaten, natuurlijk bovenin is aangebracht, zal de luchtstroom de dalende vloeistof regelmatig volgen. Zoodra er ruimte boven de vloeistof gekomen is, begint de verdamping, doch zooals wij vroeger zagen, wordt deze door de luchtdeeltjes vertraagd. Daarbij, die verdamping heeft natuurlijk aan de oppervlakte van de vloeistof plaats, daar ontstaan dusde dampdeeltjes en voordat deze de geheele ruimte, ook die boven in het vat, homogeen gevuld heeft, zal het damp-luchtmengsel aan den mond van het vat, waar het gevaar van ontsteking toch het grootste is, alle samenstellingen doorloopen hebben, van geen damp en enkel lucht tot aan dat mengsel van damp en lucht, dat bij de gegeven vloeistof en haar toevallige temperatuur behoort.

Behalve de snelheid van verdamping der vloeistof, hebben wij hier dus ook te doen met de snelheid, waarmede de gevormde dampdeeltjes door de lucht heen de ruimte vullen, d. i. met haar diffusiesnelheid. En deze laatste is bij vele dampen en gassen heel wat minder groot, dan menigeen wel denkt. In het algemeen mag men zich over de beweeglijkheid van gasvormige deeltjes, wanneer het geldt het zich mengen met andere, een niet te groote voorstelling maken, wil men in een praktisch geval niet heel en al bedrogen uitkomen.

De mindere ol meerdere heftigheid der explosie hangt met verschillende factoren samen. Deze kunnen worden teruggebracht tot:

i° de vluchtigheid der vloeistof, wier damp explodeert;

20 de verbrandingswarmte, die bij de explosie vrijkomt;

3" de samenstelling der verbrandingsprodukten.

ad. im Hoe vluchtiger de vloeistof is, hoe grooter de hoeveelheid damp, waarmede de ruimte boven den vloeistofspiegel — altijd bij eenzelfde temperatuur — zal gevuld worden. En hoe grooter de hoeveelheid dampdeeltjes, die straks zullen verbranden en wier verbrandingswarmte dan toch de onmiddellijke oorzaak van de explosie is, hoe heviger deze laatste zal zijn.

ad. 2m De warmte, die bij de verbranding van een stof vrijkomt en voor elke stof verschillend is, zal ook een groote rol spelen bij de heftigheid der explosie. Immers, hoe meer warmte vrijkomt, hoe hooger de temperatuur, welke den druk beheerscht, die in het vat ontstaat, derhalve ook hoe grooter de hevigheid, waarmede het eventueel uit elkaar springt.

Ook bij de eigenlijke ontploffing, waarbij het springen der reservoirs uitsluitend het gevolg is van den hoogen druk, die er in ontstaat door de groote spanning van den damp onder den invloed van de van buiten aangebrachte hitte, — ook in dit geval is de hevigheid van het effect een direct gevolg

deeltjes binnen het explosiege-

bied liggen, waardoor gevaar voor explosie van het geheele mengsel bestaat.

De diffusiesnelheid van dampen en gassen is kleiner dan veelal wordt aangenomen.

Factoren, die de heftigheid der explosie beheerschen.

De vluchtigheid.

De verbrandingswarmte.

De soortelijke warmte.

Sluiten