Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden van Protestantsch Christelijke ziekenverpleging door diaconessen, zoowel in de woningen van hen, voor wie haar hulp wordt ingeroepen, als in een daartoe ingericht diaconessenhuis, en voorts de bevordering van alles, wat tot het werk der dienende liefdein de gemeente van Christus behoort.

Het doel was en is dus niet slechts ziekenverpleging. Neen, men beoogt alles wat tot het werk der dienende liefde in de gemeente van Christus behoort.

Men begon met een Ziekenhuis, waar plaats was voor 24 patienten, Het huis met het moederhuis onder één dak, lag hoog op den heuvelrug naast de spoorbaan, in een mooien lommerrijken tuin, en was naar het getuigenis dier dagen doelmatig ingericht.

Men was dus klaar voor den arbeid. Maar de dagen gingen voorbij, en de weken volgden elkander, doch er kwam geen kranke. Wel waren de zusters reeds druk bezet met gezinsverpleging, maar het ziekenhuis bleef nog altoos onbezet. Dat was eene geloofsbeproeving. Eindelijk den 29 September, nadat het Huis dus bijna twee maanden geopend was, kwam de eerste patiente. Het was een dankbaar gevoel, dat het Huis nu ËjL

aan zijn doel zou gaan beantwoorden. Toen - ^

in het vervolg de eene patiënt schier den

andere verdrong, en er vaak plaatsgebrek Bjbfcy»"

was, dacht men nog wel eens aan dezen SP It Wm / m 1

eersten tijd terug. Maar alle begin is moeilijk, IL-..F i| Ij 1

en de dingen in Gods koninkrijk beginnen C «r p 1

klein, dat ondervond ons Huis ook. |

Doch hoe heeft God dezen arbeid ge- m IISBlffi

zegend, en dat mosterdplantje tot een groo-

ten boom doen worden. Wie nu leeft in «|rK?g gL>I

onze groote inrichting, met al zijn werk, |||w9£g| I

terwijl zooveel werk vaak moet afgezegd g ^

worden, die zou het vergeten, dat alles Jt

toch zoo klein geweest is. Wij willen ^^-21 ll

u niet vermoeien met allerlei cijfers, maar

toch is het interessant eens iets te zien van WIJKHUIS ROERMONDSPLEIN.

— 17 —

J

F

£

WIJKHUIS ROERMONDSPLEIN.

Sluiten