Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wacht u te zeggen : de zwarte negers zijn zoo wild en onbeschaafd, hebben zoo weinig begrip, zijn vaak zoo uiterst gebrekkig gekleed en zoo arm, aan hunne bekeering werken is een onbegonnen werk! Neen, noem onze Missie in Afrika weliswaar gerust de minste Missie onder alle ; doch gedenk dan tevens het woord van onzen Zaligmaker: ,,Voorwaar, Ik zeg u: wat gij den minsten der Mijnen gedaan hebt, zult gij aan Mij gedaan hebben". — En hoeveel goed is er aan die misdeelden niet te doen ?

Zijn onze Missiën ook vaak onder zulk arm en vaak diepgevallen negervolk, o dit is niets, integendeel, juist dat prikkelt den edelmoedige van harte tot des te meer medelijden. Doch juist dit barmhartig medelijden vindt niet enkel hiernamaals, neen, ook hierbeneden reeds vindt het zijne belooning ; getuige het overzalig gevoel van blijdschap, dat het hart van eiken Missionaris bijna voortdurend overstelpt, zóó zelfs, dat hij zich te midden van alle ellende de allergelukkigste van alle stervelingen gevoelt en zijn benijdenswaardig lot voor geen ander zou willen verruilen.

Bovendien zijn deze landen thans nog meer medelijdens-

Sluiten