Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden aangewend voor het bestemde doel en niet strekken tot vermeerdering der winsten eener flnantiëele onderneming.

De medici, die bij ervaring weten, dat ziekenfondsen met finantieel-belanghebbende besturen de slechtste zijn van allen (enkele uitzonderingen niet te na gesproken) juichen de poging van den Minister toe.

Maar tot haar leedwezen moet de Afdeeling constateeren, dat de uitgedrukte wensch ydel zal blijken, indien geen andere maatregelen worden getroffen, dan deze bepaling der statuten in zich sluit.

Hier in Rotterdam zyn flnantiëele ondernemingen als ziekenfondsen werkzaam. Eenige daarvan zyn het eigendom, de „zaak" van een enkelen directeur; anderen dragen het mom van naamlooze vennootschappen, doordat familieleden van den directeur of stroomannen voo commissarissen spelen. Wat zal dezen fondsen byv. beletten om, nu zy niet meer dan 4 % per aandeel mogen trekken en aan de quasi-reserve paal en perk is gesteld, de honoraria der directie op te dryven en voort te gaan met onbillijke, overmatige winsten te maken ten koste van verzekerden, geneesheeren en apothekers? Dit Ontwerp voegt er zelfs nog een nieuwe categorie slachtoffers aan toe, n.1. de werkgevers.

De Afdeeling concludeert dat deze eisch der statuten niet meer nuttig effect zal sorteeren dan een slag in het water, en met overtuiging dringt zy er op aan dit gewichtig punt nogmaals onder de aandacht van den Minister te brengen.

f. Het gebied der erkende ziekenkas moet zich uitstrekken over één of meer geheele gemeenten en in de statuten zijn omschreven.

h. De erkende ziekenkas moet by de R. V. B. zekerheid stellen voor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de by haar verzekerden (verzekeringsplichtigen). De zekerheid bestaat uit gelden of fondsen, waarvan de R. V. B. de interesten aan de erkende ziekenkas toezendt. Is het een geldsom, dan wordt als rente uitgekeerd de interest, dien de R. V. B. in het laatste jaar gemiddeld van haar eigene fondsen heeft gemaakt.

De Memorie van Toelichting zegt hiervan: Artikel 65 (lste lid). „Volgens art. 53, sub /i, moet de ziekenkas, alvorens erkend te kunnen worden, zekerheid stellen voor een vast bedrag. Het bedrag moet bij Algemeenen maatregel van Bestuur zoo bepaald worden, dat de zekerheid naar alle waarschijnlijkheid voldoende zal zyn voor het aantal personen, dat by den aanvang by de ziekenkas wordt verzekerd. Het aantal verzekerden, waarnaar het bedrag wordt berekend, zal dus eenigszins ruim moeten worden genomen; op minder dan 200 zal het wel in geen geval kunnen worden gesteld.

De aanvankelijk gestelde zekerheid zal in vele gevallen met het toenemen van het aantal der bij de ziekenkas verzekerden te klein worden. Daarom is bepaald, dat de waarde der zekerheid steeds ten minste gelijk moet zyn aan het bij den Algemeenen maatregel aan te geven bedrag.

Mocht by uitzondering de aanvankelijk gestelde zekerheid reeds te klein zyn voor het aantal personen, dat terstond na de erkenning by de ziekenkas is verzekerd, dan zal art. 56 toch binnen korten tyd kunnen worden toegepast.

Men houde hierbij in het oog, dat onder verzekerden uitsluitend Verzekeringsplichtigen worden verstaan". Dit zijn dus de eischen waaraan de erkende ziekenkas moeten voldoen.

In verband met de artikelen in deze wet over het faillissement eener erkende ziekenkas zijn zy waarschijnlijk voldoende ter bescherming van de belangen der Verzekeringsplichtigen. Maar voor de medici, brengen zij slechts teleurstelling. De gewaardeerde poging om het overmatige winstbejag van vele ziekenfondsen te breidelen, is te eenen male onvoldoende. Van een vertegenwoordiging van verzekerden, werkgevers, geneesheeren en apothekers als belanghebbenden, in de besturen der erkende ziekenkas is geen sprake. Het verlangen der Afdeeling naar een grondige verbetering der ziekenfondstoestanden is niet vervuld.

Wanneer een ziekenkas aan bovengenoemde eischen voldoet, wordt zij door de Kroon erkend. Zij heeft dan het recht personen te verzekeren, die volgens de bepalingen dezer wet Verzekeringsplichtig zyn.

Iedere erkende ziekenkas heeft dus 2 groepen van leden, n.1.:

A. de Verzekeringsplichtigen.

B. de niet-Verzekeringsplichtigen, de vrywillig verzekerden.

Sluiten