Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dan ook volgens de Afdeeling eene kapitale fout van dit Ontwerp, dat het zich met de vrijwillige verzekering der erkende ziekenkassen niet bemoeit.

Waar door de bepalingen omtrent de inrichting en arbeidssfeer der districtsziekenk assen erkend wordt, dat personen, die een zekeren maatschappeljjken welstand genieten, niet in een ziekenfonds thuis behooren, en dat alle betrokken partijen invloed en contröle moeten kunnen oefenen op het beheer, daar heeft men recht te verwachten, dat deze bepalingen ook op de erkende ziekenkassen zouden worden toegepast. Krachtig steunt de Afdeeling het Hoofdbestuur, dat in zjjn praeadvies de onthouding van den wetgever heeft bestreden. Want zjj weten by ervaring dat de meeste ziekenfondsen door hun gebrekkige inrichting, hun onderlinge scherpe concurrentie en hun streven naar winstbejag niet beantwoorden aan hun doel; dat de belangen hunner leden niet voldoende zijn gewaarborgd en dat zij het aanzien en den welstand der geneesheeren ondermijnen. En de Afdeeling is overtuigd dat deze toestanden zullen worden bestendigd en zelfs verergerd, indien dit Ontwerp onveranderd tot wet wordt verheven.

De Afdeeling vat haar denkbeelden en wenschen omtrent de erkende ziekenkassen in onderstaande conclusiën samen:

I. Een doeltreffende regeling moet worden gemaakt om te beletten dat een verzekeringspliclitige zich verzekert voor een uitkeering bty ziekte, hooger dan of gelijk aan het bedrag van zijn loon.

II. Op winstbejag berustende ziekenfondsen, z.g.n. exploitatiefondsen, mogen niet worden erkend.

III. De eisch van art. 53 e is onvoldoende.

IV. De contracten tusschen de erkende ziekenkas en de geneesheeren moeten by de statuten worden vastgesteld. Het honorarium mag niet lager zijn dan dat der districts-ziekenkas.

V. Art. 19 moet vervallen.

VI. Voor de vrijwillige verzekeringen bij de erkende ziekenkas moet dezelfde finantiëele grens gesteld worden als voor de verzekeringsplichtigen en de vrijwillige verzekeringen bij de districts-ziekenkas.

Die grens moet niet bij ƒ 1200 — maar bij ƒ 1000.— getrokken worden.

VII. Elke erkende ziekenkas moet hebben een Raad van Toezicht, in samenstelling gelijkvormig aan dien der districts-ziekenkas, belast met het nazien der jaariyksche rekening en verantwoording, en tot contröle en tot beslechting van geschillen bevoegd.

VIII. De leden hebben vrije artsenkeuze, d. w. z. voor iederen geneesheer staat de deelneming open (behoudens gegronde bezwaren tegen bepaalde personen).

De Afdeeling Twente vindt het jammer, dat bij de erkende ziekenfondsen de mogelijkheid blijft openstaan het fonds te exploiteeren uit winstbejag.

De Afdeeling Voorne en Putten meent dat de regeering het best zal doen gebruik te maken van enkele groote fondsen als het Algemeen Ziekenfonds, voor Amsterdam, voor Rotterdam enz., en dit als veilige wegwijzer in zake geneeskundige hulp aan fondsleden.

De Afdeeling Walcheren is van oordeel, dat de erkende, zoomin als de ondernemersziektekassen in het dwangsysteem van dit Ontwerp passen. De fictie dat, de erkende kassen door de geoorloofde kapitaalrente van 4 % en de beperking der reserve niet zullen ontaarden in gewone naamlooze vennootschappen met ondernemingswinst als doel, is niet vol te houden, als men bedenkt dat de administratie en de organisatie volkomen zijn vry gelaten. De in het ontwerp genoemde vormen van erkende ziekenkassen zyn te verwerpen; zonder uitzondering

zijn zij in den een of anderen vorm bedacht op winst, vreemd aan het verzekeringsdoel

»

De Afdeeling Westland acht de bepaling noodig dat de contracten met de geneesheeren bij de Statuten der erkende kassen worden vastgesteld en dus aan de Koninklijke goedkeuring zijn onderworpen. De leden van de Afdeeling hebben zich onderling verbonden geen contract met eenige erkende kas aan te gaan, vóór het oordeel en het advies der Afdeeling te hebben ingewonnen.

Sluiten